pozwala na prowadzenie ewidencji i obliczanie amortyzacji dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.