..:: Programy Madar :. Warunki licencji i gwarancji

Warunki licencji


Przedmiotem licencji są programy Madar, które są całkowitą własnością firmy MADAR Sp. z o.o. Są one chroniony przez prawo polskie (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 23 lutego 1994r. (Dz.U. 1994, nr 24 poz.83 z pózn. zm.). oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych.
Przez instalowanie, kopiowanie bądź korzystanie z produktów firmy Madar użytkownik zgadza się przestrzegać warunki licencji.
Pełny tekst warunków gwarancji i licencji zawiera produkt.

Definicje

Użyte w licencji określenia oznaczają:
 1. Programy Madar - jeśli nie jest użyta szczegółowa nazwa, przez programy Madar definiuje się programy uruchamiane w środowisku Windows, Linux bądź inną, jak i aplikacje internetowe, pracujące w przeglądarkach.
 2. Programy komercyjne Madar - jeśli nie jest użyta inna szczegółowa nazwa, przez programy komercyjne Madar uważa się programy udostępniane na licencji komercyjnej, w szczególności: Madar 7, Personel Madar, KPR Madar, Magazyn Madar.
 3. Aplikacje internetowe - jeśli nie jest użyta inna szczegółowa nazwa, przez apliakcje internetowe uważa się programy obsługiwane przez przeglądarkę, w szczególności: Madar Mobile, Invoicer Mobile.
 4. Stanowisko - rozumiane jest jako urządzenie, za pomocą którego można nawiązać połączenie z serwerem i użytkować program Mobile. Za stanowisko uważane jest zarówno urządzenie w sieci lokalnej, jak i zdalnej.
 5. Użytkownik - użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystającą z programów Mobile.
 6. Zastosowania komercyjne - używanie programów Mobile w firmach i przedsiębiorstwach, włączając w to wszelkiego typu instytucje rządowe, edukacyjne, naukowe itp.

Użytkowanie programów Madar

Producent i właściciel praw dopuszcza dwa rodzaje użytkowania programów:
 1. Bezpłatne używanie wersji demonstracyjnych jedynie w celu przetestowania oraz do użytku prywatnego.
  Zakres modułów, który obejmuje zależy od właściciela praw. Sposób dystrybucji ogólnie przyjęty dla programów demonstracyjnych, freeware i shareware.
 2. Użytkowanie programów do celów komercyjnych, włączając w to wszelkiego typu instytucje rządowe, edukacyjne, naukowe itp. - wymaga nabycia wersji programu wraz z odpowiednią do danego zastosowania licencją.

Licencja komercyjna

 1. Przy wykorzystaniu komercyjnym należy nabyć licencjonowaną wersję programu z odpowiednią do danego zastosowania licencją. Każdorazowo licencja jest udzielana w formie pisemnej. Licencja uprawnia do korzystania z programu
  1. Na określonej w licencji ilości stanowisk bądź
  2. Przez określoną w licencji liczbę użytkowników.
 2. Pojedyncza licencja zezwala na zainstalowanie programu na pojedynczym komputerze bądź używaniu go przez jednego użytkownika. Użytkowanie programu na większej ilości komputerów czy użytkowników, niż to wynika z ilości posiadanych licencji, jest nielegalne.
 3. Zezwala się na posiadanie dowolnej ilości kopii programu jako kopii bezpieczeństwa.
 4. Dostępne są licencje wielokrotne, określające dokładnie liczbę stanowisk, na których program może działać bądź użytkowników, którzy mogą korzystać z programu.
 5. Zabrania się równoczesnego stosowania licencji, udzielanych według liczby stanowisk oraz według ilości użytkowników. Firma może stosować tylko jeden rodzaj licencji.
 6. Dopuszcza się możliwość przeliczenia otrzymanych licencji na stanowiska lub użytkowników. Zmiana ta wymaga formy pisemnej.
 7. Licencja może zostać sprzedana w całości, w takiej postaci w jakiej została nabyta.
  Zabrania się przekazywania licencji w każdej innej postaci w tym wynajmu, powielania czy udostępniania.

Numer licencyjny

 1. Numer licencyjny nadawany jest każdemu użytkownikowi, na określoną liczbę stanowisk bądź użytkowników.
 2. Licencją objęta jest kopia oprogramowania, do którego został wprowadzony numer licencyjny.
 3. W numerze i licencji określony jest okres subskrybcji - czyli data, do której użytkownik ma prawo do pobierania nowych wersji programów.
 4. Licencja na zakupione wersje programu jest bezterminowa.

Dodatkowe uprawnienia w okresie subskrybcji

Właścicel licencji posiada dodatkowe uprawnienia:
 1. Pobierania nowych wersji programu.
 2. Zakup kolejnych wersji i uaktualnień programów oraz pakietów serwisowych oraz przdłużanie okresów subskrybcji po preferencyjnych cenach.
 3. Telefonicznego wsparcia technicznego ze strony firmy MADAR Sp. z o.o.

Dodatkowe prawa i ograniczenia

 1. Odtwarzanie , dekompilacja i dezasemblacja jest zabroniona.
 2. Wszystkie AKTUALIZACJE są traktowane jako część programu i dotyczą ich te same warunki, co programów.
Warunkiem legalnego użytkowania oprogramowania jest posiadanie licencji i faktury zakupu na taką ilość stanowisk, na ilu dany produkt jest wykorzystywany.

Ograniczenia rękojmi

 1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Madar dostarcza produkty i pomoc techniczną W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ONE ZNAJDUJą, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI, i niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek rękojmi, wyraźnej, wynikającej z okoliczności lub rękojmi ustawowej, między innymi w zakresie wartości handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności i kompletności odpowiedzi, wyników, braku staranności, braku wirusów, stosownego dozoru lub fachowości, wszystko w odniesieniu do Produktu oraz do świadczenia lub braku pomocy technicznej.
 2. Producent dokona wszelkich starań, by programy MADAR w znacznym stopniu działały zgodnie z dołączoną dokumentacją.
 3. Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej firma Madar Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.
 4. Firma Madar Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania programu lub braku możliwości użytkowania programu, niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą.
 5. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia zakupionego programu do określonego celu.

Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

 1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Madar nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek podwstałe szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne (w tym między innymi za utratę zysków, utratę poufnych lub innych informacji, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała, naruszenia prywatności, niedopełnienie obowiązków oraz szkody finansowe) wynikłe, bądź w jakimkolwiek związane z używaniem lub niemożnością używania produktu, świadczenia pomocy technicznej lub jej brakiem.
 2. Producent i właściciel praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia programu nawet jeśli firma Madar Sp. z o.o została uprzedzona o możliwości powstania takich uszkodzeń.
 3. Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy nabywca zaakceptuje program. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy nie przekroczy sumy, jaka Nabywca zapłacił przy zakupie programu.
W przypadku braku zgody na warunki licencji należy w ciągu 30 dni od daty zakupu zwrócić program wraz z kopią faktury (dowodu zakupu). Pieniądze zostaną zwrócone na podane konto bankowe, po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej.
Reklamacje i zapytania można składać za pomocą poczty elektronicznej, konwencjonalnej lub telefonicznie oraz korzystając z formularza na stronie madar@madar.com.pl, tel: 032 278-66-65, 601 44-65-00.