KPR, JPK
Madar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka pn. „Opracowanie automatycznego systemu wykrywania awarii w zautonatyzowanych liniach produkcyjnych średniej wielkości metodami wibroakustycznymi, z wykorzystaniem algorytmów inteligentnych sieci neuronowych".
Dofinansowanie projektu z UE: 1 523 162,00 PLN
Wartość projektu: 2 169 785,00 PLN
Okres realizacji w latach: 2019-2021

Rozeznanie rynku na wykonanie prac programistycznych
w związku z uzyskaniem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

1) ZAMAWIAJĄCY
Madar sp. z o.o.
41-819 Zabrze,
ul. Skłodowskiej 12d/3

2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac programistycznych: Prace będą wykonywane w okresie od 01.02.2020 do 31.01.2021 na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy zlecenie. Zleceniodawca przewiduje realizację umowy sukcesywnie, po ok. 60 godzin miesięcznie, w okresie od 01.02.2020 do 31.01.2021, co daje łącznie 720 godzin. Przedmiotem oferty jest wartość przewidzianych do wykonania prac, w całym okresie rozliczeniowym oraz stawka godzinowa proponowana przez oferenta.
Znajomość języków programowania: C/C++ (systemy wbudowane, AVR, STM32), Python, LabVIEW

3) SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 24.01.2020 elektronicznie na adres: madar@madar.com.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres wymieniony w pkt 1.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

4) OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Marek Rzepka, dane do kontaktu: e-mail: madar@madar.com.pl

5) MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:
Wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adresy mailowe podane w pkt 1 Zapytania musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2021 r.

6) KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

Załączniki: Formularz ofertowy