..:: Madar 7 ::.. Moduł magazynowy

Gospodarka materiałowa

zakład produkcyjny System magazyn służy do obsługi gospodarki towarowej i materiałowej. Cechuje go prosta obsługa, niezawodność, bogate możliwości oraz powiązanie z innymi modułami systemu: zamówieniami, produkcją, importem, finansowo - księgowym. Pracę ułatwia również możliwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami rejestracji i identyfikacji: czytnikiem kodów paskowych, wagą elektroniczną, kasą i drukarką fiskalną.

Gospodarka magazynowa Planowanie produkcji Galeria stosowanych rozwiązań

Obsługa dokumentów magazynowych

W systemie magazynowym rejestrowane są wszystkie dokumenty mające związek z operacjami na tzw. indeksach magazynowych. Wprowadza się więc dokumenty związane z przyjęciem materiałów na stan, takie jak: PZ, PW, Faktura RR, również zakupy wewnątrzunijne i importowe.
Z drugiej strony wystawiane są dokumenty wydania WZ, RW, MM. W uproszczonych zastosowaniach Faktury Vat mogą jednocześnie być traktowane jak dokumenty wydania z magazynu. Do ciekawych funkcji należy:
Dokumenty magazynowe mogą być generowane automatycznie na podstawie zamówień klienta, zamówień zakupu, zleceń produkcyjnych. Współpracuje również z modułem sad, do rozliczeń importowych oraz wewnątrzunijnych, generując automatycznie dokumenty zakupu z wyliczoną odpowiednio złotówkową ceną zakupu.
Wygląd każdego z dokumentów może być dostosowany do potrzeb użytkowników - zaprojektowany wzorzec zawierający potrzebne dane, informacje czy logo.
Wystawiane dokumenty mogą być również wysyłane drogą elektroniczną - e-mailem, faksem, czy eksportowane do innych systemów. Program oferuje również mechanizmy elektronicznej wymiany danych pomiędzy oddalonymi od siebie punktami.

Ewidencja i analiza stanów i transakcji magazynowych

Dzięki rejestracji wszystkich dokumentów mających wpływ na operacje magazynowe możliwe jest uzyskanie informacji o aktualnych stanach, wartości i lokalizacji zapasów, a także o wszystkich transakcjach magazynowych i ruchu dokumentów dla każdej pozycji magazynowej, również dla wydzielonych grup.
System umożliwia prowadzenie dowolnej ilości magazynów, również wirtualnych oraz oferuje mechanizmy elektronicznej wymiany danych pomiędzy oddalonymi od siebie punktami.
Do ciekawych funkcji należy: Oferowany jest również moduł wspomagający inwentaryzację, pozwalający na wyliczenie i automatyczne przyjęcie różnic remanentowych. Możliwe jest generowanie arkuszy spisu z natury.

Struktura katalogu towarów

Również katalog towarów, będący podstawą przy wprowadzeniu dokumentów, posiada możliwość rejestracji szeregu dodatkowych informacji, takich jak: stany minimalne, stany pożądane, grupy, cechy. Dane te są później dodatkowym kryterium przy sporządzaniu analiz.
W module został zaprojektowany rozbudowany system wyceny oraz dowolne ilości cenników bądź według poziomu cen, bądź indywidualnie dla każdego klienta. Dzięki powiązaniu z modułem promocji możliwe jest prowadzenie swobodnej, a zarazem uporządkowanej polityki cenowej firmy.

Analizy przychodów i zakupów

Często zdarza się, że koniecznym staje się wyodrębnienie grup klientów - bądź konkretnych dokumentów "przypisanych" do określonego handlowca bądź akwizytora. Równie często konieczna jest analiza dla grup bądź poszczególnych towarów czy wyrobów,.
W programie zaprojektowane zostały mechanizmy pozwalające na podział bazy kontrahentów: regiony, akwizytorzy i cechy . Według tych pól możliwe są analizy sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp.
Możliwe jest również wyodrębnienie grup dokumentów (faktur, wz itp.). Dane klasyfikacyjne wprowadza się w momencie rejestracji dokumentu - zazwyczaj przypisane są do: danego kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument operatora wypisującego dany dokument bądź do samodzielnego wprowadzenia.

Analiza kosztów

Moduł gospodarki magazynowej charakteryzuje się pełną integracją z modułem finansowo- księgowym. Zapewnia to bieżący dostęp do aktualnych informacji na temat obrotów, wystawionych dokumentów i wartości stanów magazynowych. Dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych budowane są schematy dekretacji, również osobno dla każdego z magazynów. Dzięki nim dokumenty są widoczne w systemie F-K na bieżąco oraz możliwe jest automatyczne ich księgowanie. Taki układ zapewnia bieżące analizy i rozliczanie: System oferuje szereg narzędzi pozwalających na bieżącą analizę poniesionych kosztów. Istnieją mechanizmy pozwalające na powiązanie poszczególnych modułów w programie i rozliczenie kosztów bezpośrednich zakupu towarów i materiałów (z modułu gospodarki materiałowej) dodatkowych koszty zakupu (transport, składowanie) (z modułu F-K) według miejsca powstawania kosztów z podziałem na kontrakty, działy, oddziały itp.

Inne wybrane możliwości programu Magazyn

Oferowany jest również moduł wspomagający inwentaryzację, pozwalający na wyliczenie i automatyczne przyjęcie różnic remanentowych. Możliwe jest generowanie arkuszy spisu z natury.

Rozliczanie produkcji

W module PRODUKCJA możliwe jest zamodelowanie przepływu materiału, poczynając od surowców zakupionych u dostawców zewnętrznych, przez wszystkie fazy wytwarzania, aż do produktu końcowego – nadającego się do sprzedaży. Jednocześnie pozwala na przepływ informacji w kierunku przeciwnym. Wychodząc od wielkości zapotrzebowania rynku zbytu na produkty finalne tworzone są zamówienia wewnętrzne na produkty i półprodukty z własnej produkcji oraz na kupowanie od dostawców zewnętrznych części do montażu i surowce.
Moduł produkcja pozwala na planowanie i rozliczanie:
 1. Przepływu materiału (zapotrzebowanie materiałowe, zlecenia produkcyjne).
 2. Gospodarki czasowej (terminowanie zdolności produkcyjnych).

Definiowanie produktów i technologii

Proces planowania produkcji opiera się o zdefiniowaną strukturę procesu produkcji, w zakresie zapotrzebowania na materiały oraz wykonanie czynności. Definicje te zawarte są w bazie receptur. Każdy produkt, będący przedmiotem produkcji musi mieć zdefiniowane:

Przepływ materiału

Wszelkie operacje związane z materiałami, jak również produktami gotowymi, rejestrowane są jako operacje w magazynie. W najprostszym ujęciu proces produkcji (od strony obrotu materiałowego) wygląda w następujący sposób:
 1. Analiza stanu
 2. Zapotrzebowanie materiałowe
 3. Produkcja
 4. Przesunięcie wyrobów gotowych
Program umożliwia rejestrację przepływu materiałów poprzez zastosowanie wielu magazynów.

Planowanie zapotrzebowania surowcowego

Tworzenie zapotrzebowania odbywa się poprzez wprowadzenie planu produkcji. Plan produkcji jest to lista wyrobów wraz z datami wymagalności i ilościami. Program automatycznie obliczy obłożenie poszczególnych gniazd i zapotrzebowanie na surowce. Kolejność wykonywania poszczególnych wyrobów zależy od kolejności umieszczenia na liście planu. Program umożliwia manipulacje planem: zmianę kolejności, rozdzielenie i łączenie zleceń. Program w trybie natychmiastowym oblicza rozkład zapotrzebowania na podstawie bieżącego ułożenia planu. Program odpowiednio wyróżnia te zlecenia których założony czas wykonania jest zagrożony. Możliwe jest:
 1. Ustalanie zapotrzebowania surowcowego na określony okres (dzień), z uwzględnieniem:
  • zleceń produkcyjnych
  • stanu surowców
  • wybranej metody statystycznej, np. stanów minimalnych, rotacji surowców
 2. Raporty zużycia surowców - analiza ruchów materiałowych wykorzystywanych w produkcji. Zestawienie można zrobić:
  • za okres
  • według magazynu
  • ilościowy lub wartościowy

Planowanie zapotrzebowania na produkty

Przy planowaniu zapotrzebowania na produkty można wykorzystać funkcje analityczne zawarte w programie w części magazynowej. Zapotrzebowanie można tworzyć na wybrany czas. W skrócie program umożliwia wykorzystanie:

Receptury

Moduł receptur składa się z dwóch części: opisu surowców i opisu czynności. Surowce to są składniki pobierane z magazynu. Założenie jest następujące – wszystkie składniki w momencie rozpoczęcie produkcji danego elementu muszą być obecne inaczej rozpoczęcie produkcji zostaje zawieszone. Aby ściślej dopasować receptury do rzeczywistych wymagań można rozłożyć zapis receptury na układ zagnieżdżony i utworzyć półwyroby. Wtedy wystarczy że istnieją wszystkie składniki potrzebne do wykonania danego półwyrobu aby rozpocząć jego wykonywanie. Druga część receptury służy do opisu wymaganych czynności (robocizny). Ilości dotyczą wymaganych czasów i podawane są w godzinach. Poszczególne czynności w ramach danej receptury wykonywane są sekwencyjnie. Dla uzyskania innego rozkładu można posłużyć się recepturami zagnieżdżonymi i półwyrobami. Wtedy niektóre czynności mogą być wykonane równolegle. Moduł MRP wspomaga obsługę gospodarki magazynowej i materiałowej, zaopatrzenia i zbytu

Zobacz:

      Demo on-line       zaopatrzenie       produkcja