..::Madar 7 :. MRP

Moduł MRP

zakład produkcyjny Moduł produkcja pozwala na łączenie surowców i wytwarzanie towarów / wyrobów gotowych. Wyliczone ceny sprzedaży mogą uwzględniać robociznę i marżę, a łączenie odbywa się na podstawie zdefiniowanych receptur. Możliwa jest produkcja kilkustopniowa, tzn. wytwarzanie półproduktów, które następnie łączy się w gotowy produkt.
W programie rejestrowane są zamówienia od klientów, tworzone na tej podstawie zamówienia na produkcję, a następnie do dostawców. Planowane są czasy dostaw oraz terminy wykonania produkcji.
Istnieje możliwość prowadzenia kilkudziesięciu magazynów, obsługi dokumentów magazynowych, takich jak: PZ, PW, WZ, RW, a także automatycznej aktualizacji stanów i transakcji po dokonanej sprzedaży i wystawieniu faktur VAT. Moduł produkcja jest częścią systemu informatycznego, na który składa się zbiór współpracuj?cych ze sobą modułów integrujących działania danego przedsiębiorstwa we wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania.

Galeria stosowanych rozwiązań Madar Mobile - przez internet Instrukcja

MRP (Material requirements planning)

Planowanie zapotrzebowania materiałowego - jest to zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji. Na podstawie wprowadzonych danych o zaplanowanej produkcji, wielkości sprzedaży i przyjętych zamówieniach na wyroby gotowe system planuje produkcję poszczególnych elementów oraz dostawy podzespołów i materiałów.

katalog towarów

Rodzaj pozycji w katalogu towarówreceptury

Recepturykarty pracy

Karty pracyzlecenie produkcyjne

Zlecenie produkcyjneMożliwości MRP

ERP (Enterprise Resource Planning)
to system informatyczny, na który składa się zbiór współpracuj?cych ze sob? aplikacji (modułów) integruj?cych działania danego przedsiębiorstwa lub grupy współpracuj?cych ze sob? przedsiębiorstw, we wszystkich szczeblach i obszarach zarz?dzania. Moduł umożliwia m.in.

Program do rozliczania produkcji

W module produkcja możliwe jest zdefiniowanie przepływu materiału, poczynając od surowców zakupionych u dostawców zewnętrznych, przez wszystkie fazy wytwarzania, aż do produktu końcowego – nadającego się do sprzedaży. Jednocześnie pozwala na przepływ informacji w kierunku przeciwnym.

Katalog towarów, surowców, produktów

W programie istnieje wspólny słownik towarów, produktów i surowców - katalog towarów. Wprowadzono dodatkowo rozgraniczenie według rodzaju na: towar, produkt, półprodukt, surowiec, opakowanie, komplet, usługa.

Normy zużycia - receptury

Podstawą ewidencji dla celów produkcji w systemie jest opracowanie norm zużycia materiałów dla poszczególnych wyrobów. Normy te powinny zawierać dokładnie przewidywaną ilość materiałów pobieranych dla danego wyrobu. Normy te w programie są ewidencjowane jako receptury, w których można zdefiniować:
W niektórych przypadkach, przy wyrobach o niskich wartościach i wielkości, celowe jest opracowanie norm dla partii towarów np. 100 szt wyrobu. Receptury mogą być wielokrotnie zagnieżdżone, możliwe jest również wydzielenie półproduktów oraz wskazanie zamienników surowców. Receptura przedstawia jednej strony ilo?ć zużywanych materiałów podczas realizacji procesu produkcji. Druga czę?ć służy do opisu czynno?ci. Opis czynno?ci uwzględnia czas potrzebny na wykonanie zadania. Poszczególne czynno?ci w ramach danej receptury wykonywane s? sekwencyjnie. Dla uzyskania innego rozkładu można posłużyć się recepturami zagnieżdżonymi i półwyrobami. Wtedy niektóre czynno?ci mog? byc wykonane równolegle.

Przepływ materiałów i surowców

W procesie produkcji nabywane są surowce do produkcji, z których wytwarzane są półprodukty, produkty i wyroby gotowe. Każdy z tych kroków wymaga rejestracji w programie. Dzięki temu znana jest ilość na stanie surowców, półwyrobów i wyrobów a układ wielu magazynów może odzwierciedlać ruch pozycji po zakładzie (np.: magazyn, hala, lakiernia itd). Wszelkie operacje związane z materiałami, jak również produktami gotowymi, rejestrowane są jako operacje w magazynie. Czasami zlecenia produkcyjne wykonuje się za okres - według zarejestrowanego wydania wyrobów lub rozliczanie według rejestrowanego zużycia materiału.

Nowoczesne systemy identyfikacji

Istnieje możliwość tworzenia i generowania z programu kodów paskowych, na przykład: Realizowany jest w ten sposób System Realizacji Produkcji (ang. MES Manufacturing Execution System) czyli zbieranie informacji bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Więcej informacji w Instrukcji obsługi operacji magazynowych oraz kart pracy za pomocą kodów paskowych w opcji sterownik.

Karty pracy

Istnieje możliwość rejestracji czasu pracy poszczególnych czynności przez pracowników z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę), kontrakt, dział - w opcji karta pracy. Można jednocześnie rejestrować:

Zapotrzebowanie na produkcję

Rejestracja zapotrzebowania na produkcję - może być wykonywana w programie jako zamówienie na produkcję wprowadzone w opcji zamówienia - zamówienie na produkcję. Takie zamówienie może być tworzone na podstawie innych operacji: pobranych materiałów, sprzedanych wyrobów itp., w szczególności: Na tej podstawie możliwe jest tworzenie zapotrzebowania na surowce oraz zamówienie na produkcję. Umożliwia to "przejście" z zamówionych przez klienta produktów na potrzebne do tego celu surowce - które można następnie zamówić u dostawcy.

Kompletacja i dekompletacja

uzupełniająca funkcjonalność umożliwiająza przekształcenie jednego towaru w kilka (lub odwrotnie). Pomozne do ewidencjonowania demontażu, kompletacji, konfekcjonowania ad hoc.

Księgowanie produkcji

Moduł umożliwia kilka schematów księgowania produkcji. Szablony dekretów wpisuje się w konfiguracji. System automatycznie rozróżnia sprzedaż wyrobów i towarów handlowych. Rozpoznaje też powrotne wykorzystanie wyrobów jako półprodukty. Szczegółowy opis w instrukcji oraz w opracowaniu "Zaawansowane techniki księgowe"

Zapotrzebowanie na surowce

Zapotrzebowanie na surowce - określenie dostępności potrzebnych materiałów, zamówienia i przyjęcie na stan materiałów. W tym etapie pomocne są analizy dostępne w opcji wydruki oraz analizy, w których istnieją zestawienia prognozy zapotrzebowania surowców na podstawie dokumentów zamówień czy planu produkcji, z uwzględnieniem:

Plan produkcji

Plan produkcji pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności zleceń produkcyjnych. Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji z podaniem daty realizacji, ilości, kontrahenta, a także przypisanie wydawanego materiału do konkretnego zlecenia. Plan produkcji opracowuje się uwzględniając ilość zużywanych materiałów, surowców, półproduktów, a także czynności, procesy oraz technologie wykorzystywane podczas procesu podukcji. W programie istnieje możliwość ewidencji maszyn i urz?dzeń produkcyjnych (gniazda produkcyjne), ilości odpadów oraz receptur. W zależności od wykorzystanych w procesie produkcyjnym rodzajów materiałów i gniazd produkcyjnych, produktom można przypisać określoną recepturę.

kody kreskowe

W celu zwiększenia efektywności obiegu surowców i wyrobów w programie nadawane są kody kreskowe. Mogą one zostać wydrukowane na specjalistycznych drukarkach do etykiet (Zebra, Eltro)

Narzędziownia

Narzędziownia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn. Pozwala skutecznie zarządzać narzędziami w firmie. Moduł pozwala m.in. na: Z narzędziownią jest powiązana wypożyczalnia. Zadaniem wypożyczalni jest ewidencjonowanie wypożyczanych narzędzi z ewentualnym okreąleniem terminu ich zwrotu.

nazwa

 zamówienia na produkcję

 zapas surowców

 do wykonania wg receptur

 potrzebne surowce

 półwyrób

 zamiennik

 braki 


Zapotrzebowania na surowce (do dostawców) rejestruje się jako zamówienie w opcji operacje - zamówienie do dostawcy. Takie zapotrzebowanie można wypełnić ręcznie - wybierając towary i podając zamawiane ilości. Można również skorzystać z funkcji opisanych powyżej analizy i automatycznego generowania zamówień w opcjach wydruki oraz analizy.

Zlecenie produkcyjne

Produkcja rozumiana jako pobranie ze stanu (magazynu) materiałów oraz zdanie na stan wyrobów gotowych. Na podstawie receptur tworzone są wyroby lub półwyroby, a każde zlecenie tworzone na podstawie receptury jest odrębnie rejestrowane. Opcja zlecenie produkcyjne powoduje przekształcenie w komputerze surowców w produkt. W zleceniu produkcyjnym surowce rozumiane są jako materiały do produkcji pobierane z magazynu.

Założenie jest następujące: wszystkie składniki w momencie rozpoczęcie produkcji danego elementu muszą być obecne na stanie, inaczej rozpoczęcie produkcji zostaje zawieszone. Materiały i surowce mogą być pobierane wyłącznie z jednego magazynu, a wyrób finalny (gotowy) zostanie wprowadzony na ten sam magazyn. Wyroby gotowe mogą być następnie przesunięte z magazynu produkcyjnego do odpowiedniego magazynu wyrobów za pomocą MM.
Istnieje możliwość produkcji dwustopniowej poprzez rejestrację dokumentu rozliczenie produkcji. Wprowadza się na nim różnice w surowcach lub wyrobach pomiędzy zleceniem produkcyjnym, a faktyczną produkcją.