..:: Oferta ::.. Madar 7 dla organizacji pozarządowych

Madar 7 dla organizacji pozarządowych

Wsparciem w prowadzeniu działalności każdej organizacji, w efektywnym jej zarządzaniu, a także w sporządzaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych jest z pewnością program komputerowy.
"Madar 7 w chmurze" - to nowoczesne, internetowe rozwiązanie - idealne zarówno dla mniejszych jednostek, nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i tych, które mają większe potrzeby i wymagania, na przykład dotyczące sprzedaży czy prowadzenia magazynów.

Internetowe biuro rachunkowe

Dlaczego NGO wybierają Madar 7

niska cena licencji + dodatkowy rabat 30% na licencję,

łatwa obsługa, prosta instalacja, roczne aktualizacje w cenie,

szerokie możliwości programu, zintegrowane moduły: finansowo-księgowy, płace, kadry, rozliczenia magazynów i sprzedaży,

funkcjonalność szczególnie przydatna w rozliczaniu organizacji i fundacji,

bezpłatny dostęp do telefonicznych konsultacji technicznych związanych z obsługą oprogramowania,

rabat 20% na zdalną pomoc przez internet.

aplikacja internetowa on-line Program przygotowany do rozliczania dotacji !

NGO Organizacje pozarządowe

NGO (ang. non-governmental organization) - bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości).
Organizacje pozarządowe są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale działają w interesie publicznym a nie prywatnym.

Przydatne możliwości programu w prowadzeniu organizacji

Księgowość

Obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego podlegają wszystkie organizacje pozarządowe, bez względu na ich wielkość, wysokość przychodów czy rodzaj prowadzonej działalności.

Nawet jeśli organizacja jest bardzo mała i nie zatrudnia żadnych pracowników, albo nie ma żadnych przychodów i nie ponosi też żadnych kosztów w ciągu roku finansowego, musi sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową.

Organizacje pozarządowe zobligowane są ponadto do tworzenia innych raportów, niż "zwykłe" przedsiębiorstwa. Dlatego ważne z ich punktu widzenia mogą okazać się możliwości oferowane przez program Madar 7:
 1. Plan kont - możliwość rozbudowywania i modyfikacji planu kont, w tym rozwinięcia kont syntetycznych o konta analityczne do 12 cyfr po koncie syntetycznym - pozwalając na szczegółowe ewidencjonowanie kosztów prowadzonych projektów.
 2. Wyodrębnienie kosztów i przychodów - możliwość wyodrębnienia części działalności (np. zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe; działalności nieodpłatnej i odpłatnej) i sporządzenia wyniku finansowego. W programie udostępniono:
  • możliwość dodatkowego oznaczenia wybranych operacji finansowych i księgowych w celu ich grupowania w innym układzie niż w planie kont (np. za pomocą tzw. tematu / zadania);
  • możliwość oznaczenia kont specjalną cechą i sporządzania analiz i zestawień tylko dla wybranej grupy.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości, w szczególności:
  • bilansu;
  • rachunku wyników;
  • rachunku przepływów.
  również w formie uproszczonej, tzn ograniczenie sprawozdania do pozycji oznaczonych we wzorach bilansu i rachunku zysków i strat literami oraz cyframi rzymskimi.
  W programie istnieje możliwość powiązania kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku wyników, pozwalając na automatyczne uzyskiwanie zestawień za dowolny okres.

  W przygotowaniu formularze uproszczone bilansu oraz rachunku wyników - dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).

 4. Inne raporty - możliwość tworzenia autorskich raportów, korzystających z zaksięgowanych danych.
 5. Eksport danych - możliwość eksportu danych z programu komputerowego do arkuszy kalkulacyjnych, np. Excela, co umożliwia korzystanie z danych księgowych w sporządzanych sprawozdaniach do instytucji finansujących.
 6. Możliwość rozliczania wydatków metodą memoriałową i metodą kasową.
 7. Prowadzenie raportu kasowego, wydruki KP i KW.
 8. Polecenia wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży służbowej.
Program spełnia warunki zapisane w ustawie o rachunkowości, dotyczące między innymi bezpieczeństwa danych, wydruku dziennika i braku możliwości modyfikacji zapisów po zamknięciu miesiąca.

Dokumentowanie przychodów

Organizacja, oprócz przyjmowania dokumentów potwierdzających przepływ i wydatkowanie środków wystawionych przez inne podmioty, sama też tworzy dokumenty potwierdzające. W niektórych przypadkach wystarczy zarejestrowanie ich w raporcie kasowym jako KP (kasa przyjmie). Czasem jednak, na przykład gdy istnieje konieczność potwierdzenie przyjęcia opłaty za działania związane z odpłatną działalnością pożytku publicznego, organizacja zobligowana jest do wystawienia: W programie Madar 7 istnieje możliwość:
 1. Wystawiania Faktur VAT, korekt, faktur zaliczkowych, rachunków oraz innych dokumentów związanych ze sprzedażą, również na teren Unii Europejskiej WDT.
 2. Takie same faktury co miesiąc - ciekawą możliwością jest definiowanie tzw. faktur cyklicznych, czyli wzorców faktur wystawianych tym samym kontrahentom.
  Przy projektowaniu faktur cyklicznych określa się kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura, usługę (towar), który ma być fakturowany, ilość i cena sprzedaży. Przy wystawianiu faktury dane te przepisują się do listy, a w fakturach cyklicznych zostaje odnotowany fakt ,,zrealizowania'' - wystawienia faktury VAT, sygnalizowany poprzez zmianę koloru.
 3. Niezapłacone - powiązanie z raportami kasowymi i bankowymi, w których po wybraniu kontrahenta "wskakują" dane z wystawionego dokumentu, nie tylko ułatwia prowadzenie raportów, ale także pozwala na uzyskanie listy niezapłaconych oraz prowadzenia rozrachunków.
 4. Powiązanie z VAT i FK - dzięki powiązaniu z modułem finansowo - księgowym - faktury te automatycznie wchodzą do rejestrów VAT oraz jako zapisy na kontach księgowych.

Kadry - Płace

Stowarzyszenie i fundacja mogą być pracodawcami, przyjmując tym samym na siebie określone zobowiązania, jakie nakłada ta sytuacja i przepisy prawa pracy. Organizacje pozarządowe obowiązują te same przepisy, regulujące zatrudnianie pracowników, jak inne podmioty. Z chwilą więc: pojawiają się obowiązki organizacji związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z odprowadzeniem składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy za zatrudnione (ubezpieczone) osoby.
Pomocnym staje się program komputerowy, umożliwia prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie list płac i umów oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS. W programie Madar 7 istnieje możliwość prowadzenia ewidencji kadrowej i płacowej - w szczególności:
 1. Pracownicy - prowadzenie ewidencji pracowników: danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji, danych o indywidualnych składnikach wynagrodzenia, stawkach podatku, potrąceniach.
 2. Umowy - sporządzanie i ewidencja umów o pracę, kwestionariuszy osobowych, aneksów.
 3. Tworzenia baz: stanowisk, grup zawodowych, poziomu wykształcenia oraz sporządzane raportów wg wybranych kryteriów.
 4. Ewidencja badań i szkoleń.
 5. Czas pracy - planowanie i rozliczanie czasu pracy, ewidencja absencji, pracy w godzinach nadliczbowych.
W zakresie płac:
 1. Listy płac:
  • możliwość samodzielnego projektowania sposobu wyliczenia składników wynagrodzenia, podział wynagrodzeń na pensję zasadniczą, nagrody, premie oraz możliwość uzyskania zbiorczych informacji, potrzebnych do sprawozdań merytorycznych i dla GUS,
  • możliwość wyodrębnienia składników wynagrodzeń wg klucza, np. osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, członków zarządu - wykorzystywanych do sprawozdań finansowych, merytorycznych i dla GUS.
 2. Umowy - zlecenie - ewidencja, wydruki umów i rachunków do dokumentów: umowa - zlecenia, umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich.
 3. Wyliczenia składek ZUS, współpraca z programem Płatnik.
 4. Możliwość tworzenia automatycznie przelewów do elektronicznego systemu obsługi rachunku.
 5. E-deklaracje - Możliwość przesyłania deklaracji PIT-11, PIT-40 drogą elektroniczną.

Magazyny

Dzięki rejestracji wszystkich dokumentów mających wpływ na operacje magazynowe, m.in. PZ, PW, RW, WZ możliwe jest uzyskanie informacji o aktualnych stanach, wartości i lokalizacji zapasów oraz prowadzenia kartotek wartościowo-ilościowych materiałów.
Oferowany jest również moduł wspomagający inwentaryzację, pozwalający na wyliczenie i automatyczne przyjęcie różnic remanentowych. Możliwe jest generowanie arkuszy spisu z natury.

Wygoda przez internet

Istnieje możliwość korzystania z danych finansowych, księgowych oraz płacowo - kadrowych przez wielu użytkowników w ściśle określonym zakresie (poprzez ograniczone uprawnienia logujących się osób) - i to również przez internet. Oznacza to, że zainteresowane osoby (np. koordynatorzy projektów, dyrektor) mogą same zajrzeć do danych, sporządzić zestawienia, skontrolować wskaźniki i zapisy - bez konieczności pośrednictwa innych osób. Dzięki temu możliwa jest również współpraca poszczególnych części organizacji, prowadzącej swoją działalność w różnych lokalizacjach.

Oferta

Specjalna oferta dla organizacji pozarządowych w zakresie zakupu oprogramowania - teraz 30% rabatu na zakup licencji i 20% tańsza zdalna pomoc

 • Organizacje pozarządowe mogą nabyć program za cenę 900 zł netto - licencja na jednego użytkownika / stanowisko.
 • Od 3-go użytkownika "Madar 7 w chmurze" - 30% rabatu.
 • Szkolenie, zmiany na życzenie użytkownika - wg stawki godzinowej 110netto / godz
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne i mailowe.
 • Gwarancja zwrotu programu do 30 dni od daty zakupu
Przetestuj wersję demo!