.:: Opisy programów - Madar ERP ::.

Rozwiązania dla firm produkcyjnych

Madar 7

Moduł produkcja pozwala na łączenie surowców i wytwarzanie towarów / wyrobów gotowych. Wyliczone ceny sprzedaży mogą uwzględniać robociznę i marżę, a łączenie odbywa się na podstawie zdefiniowanych receptur. Możliwa jest produkcja kilkustopniowa, tzn. wytwarzanie półproduktów, które następnie łączy się w gotowy produkt.

Program zawiera:

Przykładowe rozwiązania:

Specyfika zakładu wymaga zastosowania modułu produkcyjnego. Wdrożono moduły:

Przepływ Ruch materiałów i surowców

W procesie produkcji nabywane są surowce do produkcji, z których wytwarzane są półprodukty, produkty i wyroby gotowe. Każdy z tych kroków wymaga rejestracji w programie. Dzięki temu znana jest ilość na stanie surowców, półwyrobów i wyrobów a układ wielu magazynów może odzwierciedlać ruch pozycji po zakładzie (np.: magazyn, hala, lakiernia itd). Zlecenia produkcyjne wykonuje się za okres - według zarejestrowanego planu produkcji lub rozliczanie według rejestrowanego zużycia materiału.

Zapotrzebowanie na produkcję

Rejestracja zapotrzebowania na produkcję - może być wykonywana w programie jako zamówienie na produkcję wprowadzone w opcji zamówienia - zamówienie na produkcję. Takie zamówienie może być tworzone na podstawie innych operacji: pobranych materiałów, sprzedanych wyrobów} itp., w szczególności: Na tej podstawie możliwe będzie tworzenie zapotrzebowania na surowce oraz zamówienie na produkcję. Umożliwia to "przejście" z zamówionych przez klienta produktów na potrzebne do tego celu surowce - które można następnie zamówić u dostawcy.

Zapotrzebowanie na surowce

Zapotrzebowanie na surowce - określenie dostępności potrzebnych materiałów, zamówienia i przyjęcie na stan materiałów. W tym etapie pomocne są analizy dostępne w opcjach wydruki oraz analizy, w których istnieją zestawienia prognozy zapotrzebowania surowców na podstawie dokumentów zamówień czy planu produkcji, dzięki nim określa się co powinno być wyprodukowane, które surowce dokupione z uwzględnieniem bieżących stanów i jednocześnie wykazane globalne ilości robocizny w celu oszacowania potrzeb na wydziały.
Zapotrzebowania na surowce (do dostawców) rejestruje się jako zamówienie w opcji operacje - zamówienie do dostawcy. Takie zapotrzebowanie można wypełnić ręcznie - wybierając towary i podając zamawiane ilości. Można również skorzystać z funkcji opisanych powyżej analizy i automatycznego generowania zamówień w opcjach wydruki oraz analizy.

Moduł Produkcyjny pozwala na łączenie produktów w wyroby gotowe, według zaprojektowanej receptury. Cena zakupu (po której towar jest przesuwany do magazynu produktów) może być wyliczana na różne sposoby: jako cena surowców, cena kalkulacyjna bądź sprzedaży. Do magazynu produktów przyjmowane są towary (np. dokumentem PZ lub PW), następnie są one "łączone" według zdefiniowanych receptur. Możliwa jest produkcja kilkustopniowa, tzn. wytwarzanie półproduktów, które następnie łączy się w gotowy produkt. Dla każdego z etapów można prowadzić osobny magazyn.

Receptury pozwalają zdefiniowanie "przepisu produkcji", a co za tym idzie na szybką produkcję towarów. Definiuje się składniki wyrobu oraz narzuty związane z robocizną. W recepturach podaje się ceny zakupu składników, na tej podstawie wyliczana jest cena zakupu wyrobu. Przy produkcji ceny zakupu towarów pobierane są ze stanu. Receptury można wykorzystać również przy kalkulacji przedsięwzięcia, generacji zapotrzebowania na surowce, na podstawie złożonego zamówienia na produkcję, receptur oraz stanu magazynu. Z modułem produkcja możliwe jest również do uzyskania zużycie surowców i analiza kosztów produkcji

Zobacz też:

      MadarMoblie       Demo on-line       karty pracy